dimarts, 8 de novembre de 2011

Escola Valenciana presenta una demanda per modificar l'ordre de creació de la Xarxa de Centres Plurilingües de la Conselleria

Escola Valenciana presenta una demanda per modificar l'ordre de creació de la Xarxa de Centres Plurilingües de la Conselleria

Data: 08/11/2011 12:02

La demanda presentada al TSJCV demana la nul·litat dels articles que dicten l'elecció arbitrària d'idioma per a la realització d'exàmens i la imposició del fet que totes les llengües tinguen els mateixos percentatges. Escola Valenciana afirma, a més, que la manca de recursos extraordinaris i la no convocatòria de noves places públiques resten credibilitat a qualsevol intent de posar en escena un programa plurilingüe ambiciós.

Escola Valenciana ha presentat hui una demanda al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la Conselleria d'Educació que demana modificar els preceptes continguts als articles 3.5, 2.2 i Disposició Transitòria Única de l'ordre de creació de la Xarxa de Centres Plurilingües, aprovada per l'anterior conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, vigent a l'actualitat. En concret l'entitat cívica exigeix davant els tribunals la nul·litat dels articles que dicten l'elecció arbitrària d'idioma per a la realització d'exàmens i la imposició del fet que totes les llengües tinguen el mateix percentatge sense consideracions pedagògiques. Cal fer notar, a més, que estos aspectes de la Xarxa de Centres Plurilingües també estan presents en l'esborrany de decret presentat per la Conselleria, actualment en fase de negociació.
Pel que fa a l'elecció de llengua per a realitzar els examens, Escola Valenciana recorda que l'exempció d'una llengua està regulada per la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, que conté una regulació general prèvia i amb rang de llei. Aquesta llei, al seu article 24, disposa: "L'obligatorietat d'aplicar el valencià a l'ensenyament en els territoris assenyalats com de predomini valencianoparlant restarà sense efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten fefaentment residència temporal en aquest territori i expressen, en formalitzar la inscripció, el desig que els seus fills o tutelats siguen eximits de l'ensenyament del valencià".

En el cas de la tendència a igualar els percentatges d'assignatures en valencià, castellà i anglés, la norma entra en contradicció amb diverses normes de rang superior, com són la pròpia LUEV i el cos central del seu desenvolupament, que marca amb claredat la diferenciació de les llengües vehiculars segons el programa triat (ensenyament en valencià, immersió lingüística o incorporació progressiva). És a dir, a través d'una norma amb el rang d'ordre s'anul·len altres resolucions superiors, com per exemple la Resolució de 27 de Juny de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'educació Infantil de segon cicle i col·legis d'educació Primària per al curs 2011-2012, vigent en l'actualitat que no preveu cap "convivència equilibrista" entre les tres llengües sinó que continua diferenciant clarament les llengües vehiculars dels programes.

Manca de recursos per impulsar nous programes

Més enllà de la demanda interposada al TSJCV, Escola Valenciana considera que el fet de no oferir noves places públiques, entre elles a l'ensenyament, és una mostra de la manca de voluntat d'aplicar nous programes i farà impossible un impuls decidit del plurilingüisme.

Cap comentari:

Publica un comentari