dissabte, 26 d’abril de 2014

PREMIS BATXILLER

Premis extraordinaris de les modalitats de Batxillerat de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2013/2014

Es convoquen per a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014. 

A la Comunitat Valenciana es concediran 29 premis.

Interessats/Sol·licitants
Podran optar al premi extraordinari els estudiants que hagen cursat i superat, en centres docents espanyols dependents de la Comunitat Valenciana, almenys el segon curs de qualsevol de les modalitats de Batxillerat, i l'hagen finalitzat en el curs acadèmic 2013-2014.
Requeriments
1. Podran optar al premi extraordinari els estudiants que hagen cursat i superat, en centres docents espanyols dependents de la Comunitat Valenciana, almenys el segon curs de qualsevol de les modalitats de Batxillerat, i els hagen finalitzat en el curs acadèmic 2013-2014.

2. Per a prendre part en esta convocatòria, serà necessari que la mitjana de les qualificacions obtingudes en els dos cursos de qualsevol de les modalitats de Batxillerat siga igual o superior a 8,75 punts.

3. Per a obtindre la nota mitjana es computaran, exclusivament, les qualificacions obtingudes en les matèries comunes, específiques de modalitat i optatives dels dos cursos de Batxillerat. A estos efectes i segons el que establix el punt 5 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s'establix l'estructura del Batxillerat i se'n fixen les ensenyances mínimes (BOE 266, de 06.11.2007), les qualificacions que s'hagen obtingut en l'avaluació de les ensenyances de Religió no es computaran en l'obtenció de la nota mitjana.

4. Les matèries objecte d'exempció d'aquells alumnes que cursen simultàniament ensenyances professionals de Dansa o bé que han acreditat la condició d'esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, i les matèries objecte de convalidació d'aquells alumnes que han acreditat la condició d'esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit que consten com a exemptes i convalidades respectivament i que no són qualificades, tal com consta en l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació (DOCV 6322, 30.07.2010), no es computaran per a l'obtenció de la nota mitjana.

5. La nota serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes i cada una de les matèries a què es referix l'apartat 4. En el càlcul de la nota mitjana no es realitzaran arredoniments per excés.
Termini de presentació
Fins al dia 20 de juny de 2014, inclusivament.
On s'ha d'anar?
En l'institut d'educació secundària on es troba el seu expedient acadèmic.
Què s'ha de presentar?
- Imprés de sol·licitud.
Impresos associats

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premios extraordinarios de las modalidades de Bachillerato de la Comunidad Valenciana para el curso académico 2013/2014
Objeto del trámite
Se convocan para el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana los premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2013-2014.

En la Comunitat Valenciana se concederán 29 premios
Interesados/Solicitantes
Podrán optar al premio extraordinario los estudiantes que hayan cursado y superado, en centros docentes españoles dependientes de la Comunitat Valenciana, al menos el segundo curso de cualquiera de las modalidades de Bachillerato, y lo hayan finalizado en el curso académico 2013-2014.
Requisitos
1. Podrán optar al premio extraordinario los estudiantes que hayan cursado y superado, en centros docentes españoles dependientes de la Comunitat Valenciana, al menos el segundo curso de cualquiera de las modalidades de Bachillerato, y los hayan finalizado en el curso académico 2013-2014.

2. Para tomar parte en esta convocatoria, será necesario que la media de las calificaciones obtenidas en los dos cursos de cualquiera de las modalidades de Bachillerato sea igual o superior a 8,75 puntos.

3. Para obtener la nota media se computarán exclusivamente, las calificaciones obtenidas en las materias comunes, específicas de modalidad y optativas de los dos cursos de Bachillerato. A estos efectos y según lo establecido en el punto 5 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 266, de 06.11.2007), las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de Religión no se computarán en la obtención de la nota media.

4. Las materias objeto de exención de aquellos alumnos que cursan simultáneamente enseñanzas profesionales de Danza o bien que han acreditado la condición de deportistas de alto nivel, de alto rendimiento o de élite, y las materias objeto de convalidación de aquellos alumnos que han acreditado la condición de deportistas de alto nivel, de alto rendimiento o de élite que constan como exentas y convalidadas respectivamente y que no son calificadas, tal y como consta en la Orden 71/2010, de 15 de julio, de la Consellería de Educación (DOCV 6322, 30.07.2010), no se computarán para la obtención de la nota media.

5. La nota será la media aritmética de las calificaciones de todas y cada una de las materias a que se refiere el apartado 4. En el cálculo de la nota media no se realizarán redondeos por exceso.
Plazo de presentación
Hasta el día 20 de junio de 2014, inclusive.
On s'ha d'anar?
En el instituto de educación secundaria en el que se encuentra su expediente académico.
Què s'ha de presentar?
- Impreso de solicitud.
Impresos asociados

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada