diumenge, 8 de setembre de 2013

MANIFEST DE LA PLATAFORMA PER L'ENSENYAMENT PÚBLICÉs pública, és de totes i tots!
Laica, en valencià, de qualitat, inclusiva, participativa i compensadora


Fa quaranta anys, a les acaballes del franquisme, una generació de mestres i de pares i mares va començar a construir l'ensenyament modern al País Valencià. Va ser una generació que va lluitar per la implantació de la democràcia, per la renovació pedagògica, per la normalització del valencià a l'ensenyament, que tenia molt clar que l'educació és un dret fonamental al servei de l'alumnat i de la ciutadania.
Amb el seu esforç, milers de xiquets i xiquetes s'han format en els valors de la cooperació, el respecte i la tolerància, que aquests mestres i pares i mares practicaven dia a dia. I ho han fet per convicció, per vocació, conscients que estaven construint el futur de la nostra societat.
Aquesta generació va sentar les bases d'un sistema educatiu basat en la compensació de les desigualtats, en l'atenció a la diversitat, en la igualtat d'oportunitats. Moltes vegades a contracorrent, amb poca ajuda dels governs de torn i amb lleis educatives insuficients. A  pesar d'això podem dir que gràcies a l'esforç d'aquelles generacions, quaranta anys després, hem avançat en un sistema educatiu públic de qualitat, en valencià i compensador de desigualtats. Així ho reconeixen informes internacionals de l'OCDE, que ens situen com un dels sistemes educatius més equitatius socialment. Ha estat el sistema públic el que ha garantit aquesta equitat, amb l'acollida de tot tipus d'alumnat, independentment de la seua llengua, nacionalitat, religió o condició social.
També els resultats en les proves d'accés a la universitat, per citar els més coneguts, demostren que el sistema públic dóna uns resultats molt satisfactoris, malgrat tindre les retallades més fortes de la història.
La crisi ha estat aprofitada per a desmantellar, amb l'argument de l'austeritat, tot el que hem avançat en aquests darrers anys, amb greus retallades de professorat i ajudes i suports de tot tipus a l'alumnat (compensació educativa, menjador i transport escolar, llibres de text, beques, etc.). El govern valencià ha estat afavorint l'ensenyament privat i concertat en detriment del sistema públic en els darrers anys i està fomentant un ensenyament elitista i competitiu en lloc d'un d'integrador i cooperatiu. La nova llei educativa en tràmit parlamentari, la LOMQE, avança en l'increment de l'escletxa social entre el nostre alumnat en lloc de combatre les desigualtats. També en l'empitjorament de les condicions laborals del professorat i elimina tot vestigi de participació democràtica en els centres escolars de tota la comunitat educativa, entre altres coses.
No podem ni volem tornar enrere en els avanços aconseguits fins ara. Som conscients que encara cal molta feina per a millorar la qualitat de l'ensenyament, de les infraestructures educatives, de la compensació de desigualtats, de la implantació del valencià en tot el sistema educatiu amb normalitat i d'un plurilingüisme real, de la consecució d'una escola laica, etc. I estem treballant des dels centres educatius, des dels barris i pobles, en el carrer i on calga per aconseguir-ho.
Però no tot és responsabilitat del professorat, dels pares i mares i de l'alumnat. L'administració, els governs, tenen un paper clau en l'èxit del sistema educatiu. I les polítiques educatives dels governs successius del PP al País Valencià i actualment al govern espanyol van en la línia de desfer tots aquests avanços. La potenciació, els darrers anys, d'un model econòmic basat en l'especulació i l'economia no productiva, en detriment de la resta de sectors econòmics, i el malbaratament de recursos públics en obres i projectes faraònics ha fet que ens situem en pitjors condicions per afrontar la crisi. Un model, per cert, que ha afavorit els casos de corrupció més greus que ha conegut l'estat espanyol en la seua història.
I en lloc de replantejar-se eixe model econòmic, es retallen els serveis públics per continuar afavorint interessos privats (banca, multinacionals, grans inversors, etc.), incrementar les diferències socials i potenciar les elits que donen suport als governs.
La comunitat educativa i la ciutadania valenciana diem no a aquesta involució que pretenen els governs valencià i espanyol i diem sí a una escola pública, laica, en valencià, de qualitat, inclusiva, participativa i compensadora. Perquè ens juguem el futur.
Es pública, es de todas y todos!
Laica, en valenciano, de calidad, inclusiva, participativa y compensadora


Hace cuarenta años, a las postrimerías del franquismo, una generación de maestros y de padres y madres empezó a construir la enseñanza moderno en el País Valenciano.  Fue una generación que luchó por la implantación de la democracia, por la renovación pedagógica, por la normalización del valenciano a la enseñanza, que tenía muy claro que la educación es un derecho fundamental al servicio del alumnado y de la ciudadanía.
Con su esfuerzo, miles de niños y niñas se han formado en los valores de la cooperación, el respeto y la tolerancia, que estos maestros y padres y madres practicaban día a día. Y la han han por convicción, por vocación, conscientes que estaban construyendo el futuro de nuestra sociedad.
Esta generación sentó las bases de un sistema educativo basado en la compensación de las desigualdades, en la atención a la diversidad, en la igualdad de oportunidades. Muchas veces a contracorriente, con poca ayuda de los gobiernos de turno y con leyes educativas insuficientes. A  pesar de eso podemos decir que gracias al esfuerzo de aquellas generaciones, cuarenta años después, hemos avanzado en un sistema educativo público de calidad, en valenciano y compensador de desigualdades. Así lo reconocen informes internacionales del OCDE, que nos sitúan como uno de los sistemas educativos más equitativos socialmente. Ha sido el sistema público el que ha garantizado esta equidad, con la acogida de todo tipo de alumnado, independientemente de su lengua, nacionalidad, religión o condición social.
También los resultados en las pruebas de acceso a la universidad, por citar los más conocidos, demuestran que el sistema público da unos resultados muy satisfactorios, a pesar de tener las recortadas más fuertes de la historia.
La crisis ha estado aprovechada para desmantelar, con el argumento de la austeridad, todo lo que hemos avanzado en estos últimos años, con graves recortes de profesorado y ayudas y apoyos de todo tipo al alumnado (compensación educativa, comedor y transporte escolar, libros de texto, becas, etc.). El gobierno valenciano ha estado favoreciendo la enseñanza privada y concertada en detrimento del sistema público en los últimos años y está fomentando una enseñanza elitista y competitiva en vez de uno de integrador y cooperativo. La nueva ley educativa en trámite parlamentario, la LOMQE, avanza en el incremento de la grieta social entre nuestro alumnado en vez de combatir las desigualdades. También en el empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado y elimina todo vestigio de participación democrática en los centros escolares de toda la comunidad educativa, entre otras cosas.
No podemos ni queremos volver atrás en los avances conseguidos hasta ahora. Somos conscientes que aún hace falta mucho trabajo para mejorar la calidad de la enseñanza, de las infraestructuras educativas, de la compensación de desigualdades, de la implantación del valenciano en todo el sistema educativo con normalidad y de un plurilingüismo real, de la consecución de una escuela laica, etc. Y estamos trabajando desde los centros educativos, desde los barrios y pueblos, en la calle y donde haga falta para conseguirlo.
Pero no todo es responsabilidad del profesorado, de los padres y madres y del alumnado. La administración, los gobiernos, tienen un papel llave en el éxito del sistema educativo. Y las políticas educativas de los gobiernos sucesivos del PP en el País Valenciano y actualmente al gobierno español van en la línea de deshacer todos estos avances. La potenciación, los últimos años, de un modelo económico basado en la especulación y la economía no productiva, en detrimento del resto de sectores económicos, y el despilfarro de recursos públicos en obras y proyectos faraónicos ha hecho que nos situamos en peores condiciones por afrontar la crisis. Un modelo, por cierto, que ha favorecido los casos de corrupción más graves que ha conocido el estado español en su historia.
Y en vez de replantearse ese modelo económico, se recortan los servicios públicos por continuar favoreciendo intereses privados (banca, multinacionales, grandes inversores, etc.), incrementar las diferencias sociales y potenciar las élites que dan apoyo a los gobiernos.
La comunidad educativa y la ciudadanía valenciana decimos no a esta involución que pretenden los gobiernos valenciano y español y decimos sí en una escuela pública, laica, en valenciano, de calidad, inclusiva, participativa y compensadora. Porque nos jugamos el futuro.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada